Общи Условия

 
Tramplin.bg е онлайн платформа за създаване, популяризация, финансиране и реализация на обществено полезни проекти.
Tramplin.bg се осъществява от ЮЛНЦ „Нова Варна”, вписано в Централния Регистър на Министерството на Правосъдието и предоставя възможност за набиране на средства и друга нефинансова помощ чрез доброволни дарения, в ползва на обществено полезни проекти и кампании.
Tramplin.bg дава възможност за едновременното провеждане на неограничен брой кампании на частни лица, организации и институции, които да набират средства и доброволци чрез платформата. Изразходването на набраните суми се контролира и следи от ЮЛНЦ „Нова Варна”.


ВАЖНО:
Платформата гарантира, че всеки един успешно финансиран проект, следва да получи 100% от предварително обявената от създателя сума за реализация и изпълнение на проекта. Като тя ще бъде разпределяна според предварително определения бюджет. Tramplin.bg запазва правото си, да добави такси в размер до 15% от предварително заявената сума, покриващи техническото обслужване, поддръжка и реклама на www.tramplin.bg, административни разходи по проект Tramplin.bg и други разходи независещи от Tramplin.bg.

Други разходи:
 1. техническо обслужване и поддръжка на интернет портала www.tramplin.bg;
 2. разходи по поддръжка на страници свързани Tramplin.bg в социалните мрежи, форуми и други;
 3. банкови такси за преводите на събираните суми към съответните проекти;
 4. изготвяне и разпространение на рекламни материали, които обясняват механизма на Tramplin.bg и предоставят информация на дарителите за активните проекти;
 5. проверка от страна на външни независими експерти на истиността и верността на кандидатурите на проектите;
 6. проверка на истиността и верността на финансовите отчети за изразходени средства на проектите;
 
ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Настоящите общи условия регламентират отношенията между потребителите и Tramplin.bg по повод използване на услугата.При използване на услугата потребителите генерират съдържание,за което Tramplin.bg не носи отговорност по отношение на правомерното използване на авторски права, както и за неговата точност и достоверност.
Потребителите имат право да използват услугата само след надлежната си регистрация в сайта и вписване в личния си профил. Всякакви неверни данни за потребителя или несъответстващи на настоящите общи условия и правила за участие, действия в проекти/идеи от негова страна могата да доведат до ограничаване на неговите права за достъп до услугата.
Потребителите нa Tramplin.bg, при описаните по-долу условия,могат да получават съобщения от Tramplin.bg и трети лица във връзка с използване на услугата.
Потребителите  следва да са запознати с факта,че предоставят свои лични данни,които се съхраняват от ЮЛНЦ „Нова Варна”, който се явява в ролята на контрольор на лични данни според Директивата за лини данни (95/46/ЕИО) и се съгласяват, че някои данни могат да бъдат предоставяни на трети лица при описаните по-долу условия. Потребителите следва да са запознати с факта ,че предоставяните на трети лица  (на които не са надлежно възложени функции по съхранение и обработка на лични данни) данни не съдържат информация, която би могла да доведе до идентификацията на отделни потребители от сайта.
Потребителите следва да са запознати, че сайтът използва “бисквитки” по долуописания начин.
С приемане на настоящите общи условия  потребителите изцяло се съгласяват с техните разпоредби съгласно актуалната им версия,поместена в сайта.
Независимо от гореописаната обобщена информация конкретните правоотношения между потребителите и Tramplin.bg се регламентират  от вички разпоредби на настоящите общи условия,с които следва да се запознаете по-долу.
 
1.    Общи положения
С приемане на настоящите Общи условия от страна на Потребител на Сайта се сключва валиден договор между Потребителя и Tramplin.bg. Чрез присъствието си на Сайта и неговото използване, Потребителят се съгласява с и приема тези Общи условия, които могат да бъдат едностранно променяни от Tramplin.bg без предварителното и изрично уведомяване на Потребителите. Потребителите се съгласяват, че следва да се считат за надлежно уведомени относно промени в настоящите Общи условия посредством публикуването на последната им актуална версия на Сайта. Потребителите декларират, че с продължаване използването на Сайта от тях се съгласяват с всички извършени в Общите условия промени. В случай на несъгласие Потребителите следва да изпратят съобщение до office@Tramplin.bg с молба за деактивиране на профилите им на Сайта. За отношенията между Tramplin.bg и Потребителите се смята валидна последната версия на Общите условия, поместена на Сайта. Tramplin.bg съветва Потребителите редовно да извършват проверки на Сайта с цел запознаването им с последната актуална версия на Общите условия.
Tramplin.bg се стреми да осигурява непрекъснат достъп до Услугата двадесет и четири часа на ден, седем дни в седмицата. Достъпът до Услугата е безплатен. В случай на невъзможност Услугата да бъде достъпна в определен момент, екипът на Tramplin.bg поема ангажимента да започне своевременна работа по отстраняването на проблема и полага всички разумни усилия да възстанови достъпа на своите Потребители до Услугата във възможно най-кратки срокове. Потребителят се съгласява, че Tramplin.bg не носи отговорност за имуществени и/или неимуществени вреди, възникнали в резултат на прекратен и/или прекъснат достъп на Потребител до Услугата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с използването на предоставяната от Tramplin.bg Услуга.
С използване на интернет сайта Tramplin.bg, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези, Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на титулната ни страница.
Тези Условия за ползване също включват политиказа поверителност налична на Сайта и политика за използването на “Бисквитки”, както и всички други правила, политики и процедури, които могат да бъдат публикувани от време на време на сайта, всеки от които е включен чрез препратка и всяка от които може да се актуализира от Tramplin.bg от време на време, без да ви уведоми. В допълнение, някои услуги, предлагани чрез tramplin.bg, може да бъдат предмет на допълнителни условия, обявени от Tramplin.bg  от време на време; Използването на тези услуги е предмет на тези допълнителни условия и изисквания, които са включени в тези Условия за ползване по тази справка Имате право да използвате нашия сайт само ако сте навършили 18 годишна възраст и не сте поставени под запрещение.Tramplin. bg може, по свое усмотрение, да откаже да предлага услугата за всяко физическо или юридическо лице и да променят своите критерии за допустимост, по всяко време.

2.    Съдържание
Потребителите следва да генерират Съдържание на Сайта съгласно настоящите Общи условия и Правилата за участие в Идеи/Проекти, както и спазвайки общо приетите етични норми за добронамерено публично общуване. С посещаването на Сайта всеки Потребител се задължава да не публикува, каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава нечие право на интелектуална собственост. От съображения за сигурност, IP адресите, от които постъпват заявки към Сайта, се записват и съхраняват от Tramplin.bg и могат да бъдат използвани в случай на нарушение с цел разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответното Съдържание. Администраторите и модераторите на Сайта имат право да предприемат мерки за премахване и/или промяна на всяко подобно Съдържание, включително и чрез деактивиране на профила на Потребителя на Сайта, като в случай на необходимост Tramplin.bg оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя.
Съдържанието на Сайта непрекъснато се допълва, разширява и обновява от Потребителите. Потребителят се съгласява, че Tramplin.bg по никакъв начин не носи отговорност за достоверността и сигурността на Съдържанието, изпратено на Сайта от Потребителите, както и за евентуалните материални или нематериални последици (включително и вреди), настъпили за Потребители във връзка със Съдържание, поместено на Сайта, включително и ако Съдържанието е засегнато от вируси и/или друг зловреден софтуер, който би могъл да увреди Потребителя. Tramplin.bg има право да осъществява мониторинг и контрол върху Съдържанието, генерирано на Сайта от неговите Потребители посредством наблюдаващи администратори на Сайта. В случай, че Потребители забележат Съдържание, което не отговаря на тези Общи условия и Правилата за участие в Идеи/Проекти, Tramplin.bg.

3.    Регистрация и използване на Услугата
Потребителят се съгласява, че за да използва пълната функционалност на Услугата е необходимо:
1) да осъществи процес на Регистрация в Tramplin.bg, по време на която той/тя предоставя надлежно своята лична информация. Чрез попълването на полетата в регистрационната форма (пренасянето на данните от вече създаден профил в друг уебсайт) Потребителят декларира, че е реално съществуващо физическо лице/юридическо лице, български гражданин, или чужденец/гражданин на Европейския съюз/член на семейството на гражданин на Европейския съюз, получил надлежно разрешение за пребиваване и с регистриран адрес в Република България., че няма друга Регистрация в Tramplin.bg, че въведената информация е вярна и отговаря на действителността, както и че е прочел/а и се съгласява изцяло и без резерви с настоящите Общи условия и Правилата за участие в Идеи/Проекти. 
2) да поддържа и актуализира навременно предоставената информация през целия период на ползване на Услугата.
Информацията, посочена по време на Регистрацията от Потребителите, служи за обезпечаване на нормалното осигуряване на достъп до Услугата, включително и за идентифициране на потребителите в Tramplin.bg. Несъответствия между попълнената по време на Регистрацията информация за Потребител и действителната актуална информация за Потребител, могат да доведат до отнемане на правото на получаване на съответната Награда, както и до деактивиране на профила на съответния Потребител и/или предприемане на други действия по преценка на Tramplin.bg.
Tramplin.bg си запазва правото да откаже Регистрация и да деактивира профил на Потребител, когато е налице основание за съответното действие, включително, но не изчерпателно в следните случаи: Регистрацията на съответния Потребител е забранена от закона; налице е информация, че Потребителят е нарушил в миналото или нарушава към съответния момент настоящите Общи условия на Сайта; както и по друга основателна причина по преценка на Tramplin.bg.
Потребителите се съгласяват, че за използване на Базата данни и участие в Проектите и Идеите следва да са осъществили достъп до Сайта чрез вписване в личния си профил посредством въвеждане на уникално потребителско име и парола на указаните в Сайта места.

4.    Ограничаване на права на Потребител за достъп до Услугата
Tramplin.bg си запазва правото да ограничава, включително и да отнема права на Потребителите за достъп до Услугата. Повод за подобна мярка би могло да бъде нарушаване на настоящите Общи условия, Правилата за участие в Идеи/Проекти, или поведение на Потребител, с което се застрашават или увреждат интереси на други Потребители на Сайта или други трети лица, деактивиране на личния профил от страна на Потребителя, както и изпращане на Съдържание, което включва дискриминационно съдържание, голота и/или порнографско съдържание, и/или призиви към омраза и/или насилие, и/или представлява явна или скрита реклама, и/или включва търговски марки, както и всякакво друго неподходящо според Tramplin.bg Съдържание. Подобни действия от страна на Потребител биха могли да доведат до: изтриване на съответното неподходящо според Tramplin.bg Съдържание, както и до деактивиране на профил на Потребител. Tramplin.bg оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя. Вие не трябва (и не трябва да разрешавате на трето лице) да: прикачва софтуерни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, които са създадени или предназначени да навредят, ограничават или пречат на правилното функциониране на всеки софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване или да получат неоторизиран достъп до която и да е система, данни, парола или друга информация от Тrampin.bg или трето лице.
Сдружение „Нова Варна” изрично забранява достъпа до Сайта и/или услуги свързани със Сайта на:
●    Политически групи
●    Политически движения
●    Физически или Юридически лица, които открито пропагандират, използват Сайта и/или услуги свързани със Сайта, за да пропагандират религиозни и/или етнически вярвания и схващания
●    Физически или Юридически лица, които открито пропагандират, използват Сайта и/или услуги свързани със Сайта, за да пропагандират политически и  партиини вярвания и схващания

5.    Връзки
Сайта и услугата може да ви позволят да се свържете с други уеб сайтове или ресурси в Интернет. Когато влезете в уебсайтове на трети страни, вие правите това на свой собствен риск. Тези други сайтове не са под контрол на Tramplin.bg, а вие потвърждавате, че Tramplin.bg не е отговорен за съдържанието, функциите, точността, законността, целесъобразността или всеки друг аспект на такива уебсайтове или ресурси. Включването на такава връзка не означава обвързването на Tramplin.bg. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Tramplin.bg не може да бъде отговорен или пряко или косвено, за всяка щета или загуба, причинена от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или през всяка такава интернет страница.

6.    Реклами
Tramplin.bg има правото да помества на Сайта всякакви рекламни материали, банери, препратки към интернет страници и други, като не носи отговорност за тяхното съдържание, характер и достоверност, доколкото друго не следва от приложимото българско законодателство. Със завършване на Регистрацията на Сайта Потребителите изрично се съгласяват, че Tramplin.bg има правото да изпраща на Потребителите непоискани търговски съобщения по смисъла на чл. 6 от Закона за електронната търговия. Изпращането на непоисканите търговски съобщения може да бъде осъществявано посредством генерирано съобщение до профила на Потребителите или на посочения в профила им имейл адрес. Потребителите имат възможност да преустановят получаването на непоискани търговски съобщения чрез изпращане на имейл със заглавие “unsubscribe” до office@Tramplin.bg или ръчно от потребителския профил в раздел настройки. ЮЛНЦ „Нова Варна” си запазва правото, по своя преценка, да уведомява Потребителите за всички обстоятелства, касаещи предоставяната Услуга и несъдържащи рекламно съдържание, включително и при отписване на Потребителите от получаване на непоискани търговски съобщения.

7.    Авторски права
С изпращането на Съдържание към Сайта Потребителят декларира, че притежава надлежните авторски права върху Съдържанието, коeто изпраща и че с изпращането му не се нарушават по никакъв начин права на трети лица. Като изпраща свое Съдържание към Сайта, Потребителят предоставя на Tramplin.bg неизключително право за използване на конкретните материали или произведения, като Tramplin.bg може да ги използва, както намери за добре в горния смисъл. Потребителите са длъжни, в случай на съмнение от страна на Tramplin.bg за авторство на изпратеното Съдържание, да предоставят на Tramplin.bg неоспорими доказателства за притежаваните от тях авторски права.
Tramplin.bg няма задължение да извърши предварителна проверка и по никакъв начин не носи отговорност за собствеността върху авторските права на Съдържанието, изпратено от Потребителите на Сайта. В случай, че Потребител, или трето лице забележи Съдържание на Сайта, което според него нарушава негови или на трети лица авторски или сродни права, Потребителят, или третото лице, следва да потърси защита на правата си срещу съответния нарушител, като отговорността на Tramplin.bg не може да бъде ангажирана по никакъв начин във връзка с подобно нарушение. Независимо от това, при наличие на съмнение за нарушение, Потребителите и третите лица следва да уведомят Tramplin.bg незабавно посредством полето за сигнализиране на нередности, разположено в публикацията или на имейл адрес office@Tramplin.bg, като посочат връзка към публикацията, както и всякаква друга информация, която може да послужи за доказателство за нарушени авторски права. Предприемането на евентуални мерки от страна на Tramplin.bg във връзка с Потребител, за когото се твърди, че е нарушил авторски права на трето лице, както и техният конкретен вид, зависят изцяло и единствено от преценката на Tramplin.bg.

8.    Лични данни, конфиденциалност
Tramplin.bg. поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети. Потребителите следва да бъдат осведомени, че Tramplin.bg има надлежна регистрация като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни на Република България. Предоставените от Потребителите лични данни и информация са защитени по силата на закона, като Tramplin.bg полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, административни и оперативни стандарти, за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на Потребителите. При предоставяне на Услугата, Потребителите се съгласяват, че опр еделена част от тяхната лична информация, споделена на Сайта, ще бъде достъпна в профила им за други Потребители на Сайта.
Tramplin.bg зачита правото на всеки Потребител на Сайта на неприкосновеност на личните данни и силно подкрепя желанието за конфиденциалност във всички аспекти на човешкия живот. В тази връзка Tramplin.bg се задължава да не използва предоставените от Потребителите лични данни без съгласие на последните (както и на техните родители или настойници, когато Потребителите са непълнолетни лица, което съгласие в последния случай се счита за предоставено при надлежна Регистрация на Сайта) освен в изчерпателно изброените в настоящите Общи условия, Правила за участие в Конкурси/Идеи и закона случаи.
Потребителите се съгласяват, че Tramplin.bgможе да използва предоставените лични данни и всякаква друга информация, свързана с активността на Потребителя на Сайта, изпратеното от него Съдържание, участието му в Идеи и Проекти, използването на Услугата и др. с целизготвяне и предоставяне на маркетингова статистическа информация за посещаемостта на Сайта, предназначена за трети лица, включително и за статистика за натиснатите електронни бутони и препратки и действията на Потребителите върху рекламни банери, линкове и статии, както и за целите на директния маркетинг. Посочените цели са изброени неизчерпателно и Tramplin.bg има право да измени целите, за които може да бъде използвана гореописаната информация едностранно и по всяко време, при спазване на законоустановените правила и изисквания.
Потребителят, за когото се отнасят обработваните лични данни има право да: възрази пред Tramplin.bg срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица, или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като възрази срещу такова разкриване и използване посредством изпращането на имейл до office@tramplin.bg  и/или чрез деактивация на личния си профил по надлежния ред. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява, че Tramplin.bg е извършило първоначално уведомяване на Потребителя и има правото да разкрие личните му данни на трети лица за целите на директен маркетинг. При постъпило възражение от Потребител относно обработката и използването на личните му данни Tramplin.bg има право да ограничи правата на Потребителя за достъп до Услугата.
Независимо от гореизложеното, Потребителите следва да са уведомени, че разкриването на трети лица (на които не са надлежно възложени функции по съхранение и обработка на лични данни) на данни няма да доведе до възможност за идентификация на отделни Потребители и не включва разкриването на техните имена, телефонни номера и имейл адреси, а съдържа информация за активността на Потребителите, проявена на Сайта.

9.    Съобщения
Tramplin.bg счита, че изпращането на имейл съобщения към имейл адрес или мобилен номер на Потребителя следва да бъде извършвано единствено за уведомяването на Потребителя по повод важни за него, Сайта, Идеите, Проектите и Услугата събития. В тази връзка Tramplin.bg няма да злоупотребява с прекомерно изпращане на съобщения до своите Потребители и ще се стреми да сведе съобщенията до минимум, като Потребителите се съгласяват, че съобщения могат да им бъдат изпращани неизчерпателно, при следните събития: нова Регистрация; възникване за Потребителя на право да получи Наградата по Проект; промяна в Наградата или Проект; промяна на парола за достъп до профила на Потребителя, както и относно други значими обстоятелства по преценка на Tramplin.bg. Потребителите се съгласяват, че в определени случаи Tramplin.bg може да им изпраща имейл съобщения, които сметне за важни и полезни за своите Потребители, свързани с активности на свои контрагенти, партньори, спонсори и трети страни. Независимо от това, Потребителят може да се отпише от абонамента си за имейл бюлетина на Tramplin.bg. След отписване, Потребителят няма да получава определени имейли до Потребителите, но ще продължи да получава други имейли, задължителни за всички Потребители по преценка на Tramplin.bg и касаещи гореописаните важни събития във връзка със съответния Потребител, Сайта, Идеите, Проектите и/или Услугата.
Потребителите се съгласяват, че осъществяваната между тях и Tramplin.bg кореспонденция, чрез изпращане на имейли или съобщения до техните профили на Сайта, от страна на Tramplin.bg, се счита за валидна писмена кореспондениця между страните. Потребителите се съгласяват, че с изпращането на подобни съобщения от страна на Tramplin.bg се счита, че Потребителите са надлежно запознати със съдържанието на съобщенията.

10.    Обезщетение
С използването на Сайта Вие се задължавате да защитавате, предпазвате и обезщетите Tramplin.bg, неговите филиали и всеки от неговите служители, изпълнители доставчици и представители от всички задължения, претенции и разходи, включително разумни хонорари за правни услуги, които произтичат от или са свързани към вашата употреба или злоупотреба при достъп до сайта, услугата, съдържанието или по друг начин от вашето Потребителско съдържание, нарушение на настоящите Условия за ползване, или нарушение от вас, или която и да е трета страна, с помощта на профила ви.

11.    Проекти
a.    Изисквания към съдържанието на проектите:
i.    Да са социално и обществено полезни и значими
ii.   Да се отнасят до група от хора
iii.  Резултата от проектите трябва да бъде: реален (Който съществува в действителността, а не във въображението), осезаем, видим и измерим. Резултата трябва да бъде явен за едно от шестте човешки сетива.(зрение, слух, обоняние, вкус, осезание и равновесие)
iv.  Да не бъдат в своята същност и характер деструктивни и разрушителни
v.   Да не облагодетелстват основно и единствено своя създател или екип
vi.  Да не промотират, съдържат, и насърчават действия свързани с:
1.    Оръжие
2.    Проституция
3.    Наркотици
4.    Детски труд
5.    Сексуално или порнографско съдържание съдържание и/или материали съдържащи такова
6.    Всички забранени от закона продукти и/или дейности или такива изискващи специални разрешение
b.    Изисквания към структурата на проектите:
1.       Име на проекта
2.       Кратко описание на проекта
3.       Подробно описание на проекта
4.       Бюджетна Цел на проекта
5.       Срок за набиране на средствата
6.       Екип на проекта
7.       Местонахождение на проекта
8.       Снимки и Видео Материал
c.    Права и задължения по проектите:
i.    Не се допускат за одобрение проекти подадени за разглеждане от лица ненавършили 18 годишна възраст
ii.    Тramplin.bg запазва правото си да назначи проверяващи на Проект, чиято отговорност е да оцени приложимостта и изпълнимостта на проектите, предложени от Създателя на проекта. 
iii.    Tramplin.bg може да назначи по проекта мениджъри, отговарящи за доставка и изпълнение на проекта и за получаване и отпускане на средства за проекта. Това назначение по отношение на проекта трябва да бъде направено от ЮЛНЦ „Нова Варна”, който се явява като действащ агент за финансиране на проекта.
iv.    Освен ако не е посочено друго, ЮЛНЦ „Нова Варна” се задължава да следи за целесъобразното изразходване на набраните по проекта средства. Както и да търси наказателна отговорност от Създателя на горе-упоменатия проект, при неспазване на поетите в проекта задължения.
v.    След окончателното финансиране на проекта в сайта, Tramplin.bg сключва договор с който се уреждат правните вазаимоотношения между Създателя на проекта и Сайта. По силата на горе посочения договор, трябва да бъдат упоменати условията, при които проекта следва да бъде финансиран от страна на Tramplin.bg.
vi.    Tramplin.bg си запазва правото да отмени, прекрати или да спре публикуване на съдържание и / или проект по всяко време по някаква причина.
vii.    Tramplin.bg, си запазва правото да отмени, да спре или да възстанови всички дарения, направени по всяко време по някаква причина.
viii.    Участниците във всеки един проект се съгласяват, че ако разходите за предоставяне на проекта в съответствие с плана на проекта са повече от сумата на нетните дарения по проекта, фондовите излишъци трябва да се прилагат от ЮЛНЦ „Нова Варна” в съответствие с плана на проекта или по друг начин, както е посочено на Сайта във връзка с прилагането на излишък от средства на съответния проект.
ix.    При установяване на излишък от средства по конкретен проект след неговата реализация, ЮЛНЦ „Нова Варна” запазва правото си да преразпредели упоменатите излишъци в полза на други проекти.
x.    Финансиране и реализация на успешни проекти следва да започва не по-рано от 15 дни след изтичане на крайния срок за финансиране на проекта. 
xi.    Условия за успешно завършване на проект:
xii.    Проекта се счита за успешен, ако е финансиран на 100% или повече в определения срок. При всички други условия, проекта следва да се счита за неуспешен.
xiii.    При неуспешно приключил проект, след края на периода за финансиране, Tramplin.bg се задължава да върне всички трансферирани средства на Потребители участвали със средства по съответния проект, в Потребителските им акаунти, в пълен размер. 
 При неизползвани средства от даден потребител от потребителския му акаунт в Tramplin.bg целево (в полза на проект/проекти) повече от 60 (шесдесет дни) календарни дни, средствата се считат за собственост на ЮЛНЦ "Нова Варна" и могат да бъдат разходвани според решенията на управителния съвет на дружеството.
xiv.   Tramplin.bg дава възможност на всеки Създател на проект, да определи общо възнаграждение за себе си и екипа си. Размера на възнаграждението се определя от Създателя на проекта, но не може да надхвърля 100лв за всеки отделен проект и не зависи от броя на участниците в екипа. Размера на възнаграждението трябва да бъде надлежно упоменато в бюджета на конкретния проект. Възнаграждението следва да бъде изплатенo, само и единствено, ако проекта бъде успешно финализиран в рамките на определения за това период (финансиран 100% или повече, с дарения усвоени през платежните инструменти на www.tramplin.bg). При неуспешно финансирани проекти, възнаграждения не се изплащат. 

12.    Видове Плащания

Банков превод
Изисква се предварително заплащане. След получаване на сумата ще бъдат предприети действия по изпълнение на вашата поръчка.
Моля, имайте предвид, че понякога междубанковите трансфери отнемат от 1 до 3 дни.
 
Банкови детайли при плащане в ЛЕВА :
ЮЛНЦ "Нова Варна"
IBAN: BG22STSA93000022360716
BIC: STSABGSF
Банка ДСК ЕАД
 
Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
В основание за плащане задължително вписвайте номер на поръчката!
Моля, използвайте горната сметка за преводи само и единствено в ЛЕВА!

 
Електронно плащане с дебитна или кредитна карта
Използват се външни услуги предоставени от ePay: ePay Свят и системата за електронни плащания Борика.
Изисква се предварително заплащане. След получаване на сумата ще бъдат предприети действия по изпълнение на вашата поръчка. Когато изберете тази опция за заплащане на сумата, сайтът ще генерира номер на поръчка и веднага след това автоматично ще ви препрати на страницата, където да наредите транзакцията.

MAESTRO дебитни карти:
ЮЛНЦ „Нова Варна” е регистриран търговец в системата ePay.bg за приемане на плащания с дебитни карти Маестро.
За да използвате Вашата дебитна карта Вие, трябва да имате:
• Дебитна карта в някоя от банките работещи с ePay;
• Трябва да разрешите картата си да се използва за плащане по Интернет - това става в момента на издаване на картата или от банкомат в меню "ДРУГИ УСЛУГИ".
• Валидна регистрация в системата ePay.bg, както и регистрирана дебитна карта в системата - това става след като влезете вече като клиент с полученото потребителско име и парола и добавите картата си към клиентския профил.
 
Кредитни карти: Visa, MasterCard, Discover, American Express, Dinners, JCB
За осъществяване на On-line плащания през Интернет ЮЛНЦ „Нова Варна” работи със системата за онлайн транзакции и авторизиране на кредитни карти ePay Свят. Ще бъдете препратени към интерфейса на ePay Свят, където в една единствена сесия можете да изберете да платите през с кредитна карта, като сигурността на предаване на информацията се осъществява чрез SSL - протокол.
 
След въвеждане на информация за картодържателя и потвърждение на плащането, системата извършва on-line авторизация на кредитната карта, проверява наличността на сумата в банката на картодържателя и получава веднага потвърждение или отказ от системата.
 
В случай, че информацията за картодържателя е неточна или сумата не е налична по сметката на кредитната карта, плащане не се извършва и картодържателят получава съобщения за евентуалните причини. В този случай, картата на картодържателя няма да бъде задължена.
 
Търговецът (ЮЛНЦ „Нова Варна”) няма достъп до информация за Вашата банкова карта. Търговецът получава съобщение от системата единствено едно плащане, инициирано от определен потребител дали е извършено или не.

ePay
система за електронно разплащане с дебитни или кредитни карти или чрез микросметка
Изисква се предварително заплащане. След получаване на сумата ще бъдат предприети действия по изпълнение на вашата поръчка. За да платите чрез системата на ePay е нужно да имате предварителна регистрация на 
www.epay.bg
При завършване на поръчката на сайта ще се появи бутон, на който трябва да кликнете и ще бъдете препратен към страницата на epay.bg с попълнени данни на ЮЛНЦ „Нова Варна” /операторът на trampling.bg/ и стойността, която трябва да преведете.
В случай че това не стане, можете да изпратите сумата по поръчката ви по следния начин:
 1. Влезте на www.epay.bg с вашето потребителско име и парола.
 2. Изберете меню „Преводи”
 3. Изберете меню „Изпратете пари на друг потребител в epay.bg”
 4. Изберете „Въведете нов вътрешен превод”
Отваря се таблица, в която се попълват:
 • - „Платете с” - избира се метода на плащане от падащото меню
 • - „Сума на превода” - сумата на поръчката
 • - „Основание” - изписва се номера на поръчката
 • - „Клиентски номер на получателя” -  3461525370
 • - „e-mail на получателя” office@tramplin.bg – попълва се пожелание
 • - „Информация, която получателя ще види за Вас”- попълва се пожелание
Потвърждение за направено плащане се получава незабавно на електронната поща.

EasyPay
Системата позволява Получаване/Изпращане на паричен превод в произволно избран от вас офис, работещ в системата, обозначено със знака на фирмата.
 
Плащането да се извърши към Клиентски номер: 3461525370
---------------------------------------------------------------------------------------
Необходимо е да съобщите, че сте извършили плащане по телефон или e-mail.
Т. +359 887 395794; e-mail:
office@tramplin.bg
 
Внасянето на суми може да става по следния начин:
• в брой на гише;
• чрез ePay.bg чрез национални дебитни банкови карти;
• чрез ePay.bg с плащане чрез международни кредитни карти;
• чрез банка – превод от сметка.
 
Сигурност на предаване на информацията
 
Системата използва SSL - протокол за връзка между браузера на клиента и сървъра. В момента, в който влезете в режим на SSL, на най-долния ред на браузера се появява символ /жълт ключ на син фон при Mozilla или жълт катинар при Microsoft Internet Explorer/. Ако натиснете този символ с мишката и при двата браузера се отваря прозорец с информация за сертификата, който сървърът притежава и за режима на криптация /шифриране/ на данните, които се обменят с клиента.


ВАЖНО: Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за услуги в срок 14 дни.

13.    Пояснение на някои термини и дефиниции
Всички посетители и потребителите на Сайта и услуги свързани със Сайта, иползвайки сайта автоматично декларират, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:
a.    Интернет сайт (“Сайт”) е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес Tramplin.bg
b.    Потребител на интернет страница или сайт е всяко физическо или юридическо лице, (потенциален дарител, доброволец, или създател), регистрирано и/или не в сайта или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и използващо сайта и/или услуги свързани със сайта.
c.    Регистриран потребител е всеки потребител попълнил доброволно изисканите (задължителни и/или незадължителни полета във формата за регистрация) и/или вписан като регистриран потребител с помоща на други социални мрежи посочени във формата за регистрация. В момента на регистрация всеки потребител автоматично декларира, че се съгласява с общите условия на сайта и политиката за конфиденциалност на сайта.
d.    Нерегистриран потребител е всеки потребител достигнал до сайта, влязъл в сайта и/или използващо сайта и/или услуги свързани със сайта.
e.    Дарител е потребител регистриран или нерегистриран, дарил сума за осъществяване на определен проект. За дарена сума се счита сумата реално трансферирана от Потребителския акаунт на Дарителя към акаунта на Проекта.
f.    Доброволец е всеки един регистриран потребител декларирал намерения и реално изпълнил своите декларирани намерения да помогне и/или подкрепи кампания на проект с всякаква не финансова помощ (в това число материална помощ, интелектуален труд и друг вид не финансова помощ разрешена от закона) предварително одобренa от сайта и Създателя и отговарящa на Общите Условия на сайта.
g.    Създател - е всеки един регистриран потребител публикувал проект,който е одобрен от екипа на Tramplin.bg
h.    Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
i.    Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребитля до възможностите на интернет пространството.
j.    Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
k.     Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
l.    Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
m.    Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява осигурява автоматична обработка на данни.
n.    Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
o.    IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
p.    Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
q.    Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
r.    Потребителски профил е обособена част от уебсайта, съдържаща информация за потребителя, изисквана от Tramplin.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва, комуникацията между потребителя и Сдружение „Нова Варна”, както и комуникацията между Потребителя и други Потребители на сайта и Потребителя и Създатели в Сайта.
s.    Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта Tramplin.bg, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочената и доброволно предоставена от него информация, както и специфични детайли относно активността му в и извършена чрез платформата на Tramplin.bg, както и всякаква друга информация за потребителя доброволно предоставена от потребителя активност и неговите действия в уебсайта на Tramplin.bg, незащитена от Закона за защита на личните данни.
t.    Случайно събитие е събитие, непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
u.    Уебсайт / сайт ("website") е обособено място в глобалната Интерне