Център „Иновации и развитие“ при Икономически университет - Варна

Център „Иновации и развитие“ при Икономически университет - Варна Център „Иновации и развитие“ при Икономически университет-Варна е създаден през 2013 г. с решение на Академичния съвет. Ключовите области в дейността на Център „Иновации и развитие“ (CID) са нетехнологичните иновации, прилагането на иновативни методи за развитие на фирмите и организациите и разработване на иновативни методологии в областта на икономиката. Екипът на CID се стреми да развива и поддържа взаимоотношенията „бизнес – обучение“ в най-новите области на развитие на познанието за постигане на стратегическата цел за превръщане на ИУ-Варна в иновативен, високотехнологичен и конкурентен университет. Усилията на CID са фокусирани върху прилагането на съвременните изследователски средства и методологии, вкл. иновативни техники за обучение и иновативни модели за бизнес развитие.